Tuesday, December 22, 2009

PERSOALAN MAD WAL QASR (4)

MAD MUTTASIL MELIBATKAN RAWM DAN ISHMAM KETIKA WAQAF

Di dalam ilmu al-Qira´at terdapat permasalahan yang memerlukan sepenuhnya metode talaqqi dan musyafahah bersama guru[1] agar bentuk bacaan tersebut tidak terkeluar daripada apa yang telah ditetapkan oleh para qurra´. Ini adalah kerana menjadi suatu kesukaran untuk menterjemahkan sesuatu bunyi kepada pemahaman teori melalui penulisan.

Jikalau diterjemahkan juga sesuatu bunyi itu melalui penulisan, kemungkinan kefahaman seseorang itu tidak kesampaian dan mungkin juga tidak memberi apa-apa kefahaman langsung. Justeru metode talaqqi dan musyafahah ini adalah elemen yang amat penting dalam memastikan kesahihan sesuatu bacaan al-Qur’an.

Antara permasalahan tersebut adalah melibatkan wajah rawm dan ishmam. Rawm bermaksud melemahkan suara baris huruf terakhir ketika memberhentikan bacaan. Maksud “melemahkan suara baris huruf” ialah dibunyikan sebahagian sahaja barisnya dan hanya orang yang berdekatan sahaja yang dapat mendengar suara huruf tersebut.[2] Manakala ishmam pula adalah memuncungkan kedua bibir selepas memberhentikan huruf yang terlibat tanpa mengeluarkan sebarang bunyi.[3]

Penulis hanya akan membentangkan perkara yang tidak disepakati sahaja oleh dua Tariq yang terlibat kerana dengan ini ianya akan mewujudkan perbezaan antara kedua Tariq. Antara penglibatan rawm dan ishmam dalam pembacaan al-Qur´an adalah ketika memberhentikan bacaan (waqaf). Asal memberhentikan bacaan adalah dengan cara mematikan baris huruf yang terakhir ataupun di panggil sakin mahd [4] sepertimana kata imam al-Shatibi [5]:

وَاْلإِسْكاَنُ أَصْلُ اْلوَقْفِ....

Maksudnya: Dan al-Iskan (mematikan baris huruf) adalah asal kaedah waqaf.

Disokong oleh Ibn al-Jazari dengan katanya[6] :

وَالْلأََ صْلُ فِى اْلوَقْفِ السُّكُونُ....

Maksudnya: Asal pada hal waqaf adalah al-Sukun (mematikan baris huruf)

Terdapat juga wajah alternatif yang diharuskan oleh para qurra´ iaitu rawm dan ishmam. Tetapi kedua-dua wajah ini hanya melibatkan baris dammah dan kasrah sahaja sepertimana kata imam al-Shatibi : [7]

وَفِعْلُهُمَا فِى الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ اْلكَسْرِ وَاْلجَرِّ وُصِّلاَ

Maksudnya : Penggunaan kedua-duanya (rawm dan ishmam) adalah warid pada dammah dan raf’i dan rawm ketika kasrah dan majrur.

Ibn al-Jazari pula menambah melalui katanya[8]:

وَلَهُمْ فِى الرَّفْعِ وَالضَّمِّ أشْمِمَنَّهُ وَرُمْ وَامْنَعْهُمَا فِى النَّصْبِ وَاْلفَتْحِ بَلَى فِى اْلجَرِّ وَاْلكَسْرِ يُرَامُ مُسْجَلاَ

Maksudnya: Dan mereka (qurra´) ishmam dan rawm pada raf’i dan dammah, dan dilarang kedua-duanya ketika nasab dan fath dan rawm pada majrur dan kasrah.

Dengan ini dapatlah difahami bahawa wajah rawm melibatkan baris kasrah dan dammah, manakala wajah ishmam pula hanya melibatkan baris dammah sahaja. Adapun baris fathah tidak menerima kedua-dua wajah tersebut. Merujuk kepada komentar imam al-Shatibi dan Ibn al-Jazari mengenai hal rawm dan isymam, maka dengan jelas dapat difahami bahawa kedua-dua Tariq yang menjadi kajian penulis bersepakat tentang penglibatan kedua-dua wajah ini ketika waqaf. Adapun perbezaan itu timbul apabila ianya melibatkan sesuatu pemanjangan mad yang mempunyai perbezaan tersendiri mengikut persepsi kedua-dua Tariq.[9]

Pemanjangan mad yang dimaksudkan adalah merujuk kepada mad muttasil yang ada huruf hamzah di hujung kalimah ketika waqaf. Penglibatan rawm dan ishmam juga bergantung kepada baris hamzah tersebut. Maka disini disimpulkan bahawa bagi kalimah yang hamzah berbaris fathah seperti : (الأَسْمَاءَ) mengikut Tariq al-Shatibiyyah ada dua wajah sahaja iaitu empat dan enam harakat secara sakin mahd. Manakala Tariq al-Jazariyyah pula mempunyai tiga wajah iaitu empat, lima dan enam harakat juga secara sakin mahd. [10]

Bagi kalimah yang hamzah berbaris kasrah seperti : (السَّمَاءِ)mengikut Tariq al-Shatibiyyah ada tiga wajah sahaja iaitu empat dan enam harakat secara sakin mahd dan ditambah dengan empat harakat beserta rawm. Manakala Tariq al-Jazariyyah pula mempunyai lima wajah iaitu empat, lima dan enam harakat secara sakin mahd. Dan di tambah dengan empat dan lima harakat beserta rawm. [11]

Bagi kalimah yang hamzah berbaris dammah seperti : (السُّفَهَاءُ)mengikut Tariq al-Shatibiyyah ada lima wajah sahaja iaitu empat dan enam harakat secara sakin mahd, ditambah dengan empat dan enam harakat beserta ishmam dan empat harakat beserta rawm. Manakala Tariq al-Jazariyyah pula mempunyai lapan wajah iaitu empat, lima dan enam harakat secara sakin mahd. Kemudian ditambah dengan empat, lima dan enam harakat berserta ishmam dan empat dan lima harakat beserta rawm. [12][1] Guru tersebut mestilah berkeupayaan menterjemahkan kaedah rawm dan ishmÉm ini dengan bentuk yang telah disepakati oleh para qurra´.

[2] ‘Abd AllÉh b. Abd al-Mu´min b. al-WajÊh al-WÉÎiÏÊ, (1998), al-Kanz fÊ al-QirÉ´Ét al-‘Ashr, (tahqiq: Hana´ al-×imÎÊ), Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 99.

[3] Ibid.

[4] Cara yang kebiasaan digunakan oleh pembaca al-Qur’an dalam memberhentikan bacaan.

[5] al-ShÉÏibÊ, (1996), op. cit., h. 30.

[6] al-JazarÊ , (1994), op. cit., h.56

[7] al-ShÉÏibÊ, (1996), op. cit.

[8] al-JazarÊ , (1994), op. cit.

[9] Sepertimana yang telah diperjelaskan di awal bab mad muttaÎil.

[10] MuÍammad Abd DÉyim KhamÊs, (1996), op. cit., h. 249-250

[11] Ibid.

[12] Ibid.


MAZHAB FIQH VS MAZHAB QIRA'AT

Kita tidak berijtihad, tetapi kita memilih salah satu dari dua pendapat imam-imam. Bagaimana pula ini dikatakan sebagai ijtihad? Mengapa kita hanya perlu mengikut satu mazhab sahaja? Tidak bolehkah kita mencampur-adukkan semua pendapat dan memilih yang terbaik?

Menjawab persoalan di atas, ijtihad bermakna mengeluarkan pendapat. Apabila terdapat dua pendapat yang berlainan, memilih salah satu dari kedua pendapat itu juga dikira sebagai ijtihad. Ikhtilaf yang timbul antara mazhab hari ini sebenarnya adalah ikhtilaf dan perbezaan pendapat sejak zaman para sahabat lagi.

Sekiranya terdapat percanggahan pendapat antara dua sahabat, maka imam-imam akan terlebih dahulu meneliti yang mana satukah antara percanggahan tersebut yang lebih menepati syarak.

Hasilnya adalah ikhtilaf yang kita lihat pada hari ini. Imam Abu Hanifah lebih condong dalam memilih pendapat Ibnu Mas’ud misalnya dan Imam Syafie lebih kepada Ibnu Abbas. Tidaklah bermakna mereka tidak mengetahui pendapat sahabat-sahabat yang lain.

Jadi, apabila kita melihat terdapat dua pendapat yang berlainan, maka memilih salah satu ke atas yang lain juga dikira sebagai ijtihad kerana ini jualah amalan imam-imam mujtahid yang terdahulu. Dan untuk kita memilih salah satu dari pendapat tersebut kita mestilah mempunyai dalil dan nas yang cukup di samping mengetahui kesemua dalil dan nas, pro dan kontra masalah berkenaan.

Alasan bahawa kita tidak mengeluarkan pendapat dan masih berpegang kepada pendapat seseorang imam tanpa mengikut imam tersebut dalam lain-lain masalah adalah tidak dapat diterima sama sekali. Oleh itu sekiranya ada dalam kalangan kita yang mahu berbuat demikian, hendaklah dia fikirkan kesemua jawapan terhadap persoalan yang bakal dibangkitkan dari segi bahasa, usul, hadis dan lain-lain sebelum dia memilih untuk memilih sebarang pendapat kerana inilah yang telah dilakukan oleh mujtahid-mujtahid terdahulu.

Pernah satu ketika Khalifah Harun ar-Rashid mencadangkan kepada Imam Malik agar disatukan kesemua mazhab dan diambil yang terbaik. Jawapan Imam Malik ialah kesemua perbezaan pendapat adalah berdasarkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Sekiranya diambil satu sahaja dari kesemua perbezaan tersebut dan ditinggalkan yang lain sedangkan ada kemungkinan yang ditinggalkan itu sebenarnya tepat maka seolah-olah kita meninggalkan sunnah Nabi s.a.w. Jadi tiada keperluan untuk menyatukan semua mazhab apabila kesemua sunnah Nabi s.a.w dapat diamalkan walaupun oleh berlainan puak.

Majoriti ummah pada hari ini membaca al-Quran dengan riwayat Hafs daripada Imam ‘Asim al-Kufi. Seperti yang diketahui umum, terdapat 10 qiraat hari ini yang masih boleh dibaca dalam solat. Di utara Afrika misalnya mereka membaca al-Quran dengan riwayat Qalun atau Warsh dari Imam Nafi’ Madani. Ulama qiraat mengatakan bahawa qiraat yang boleh dibaca pada hari ini hanyalah sepuluh dan setiap sepuluh qiraat tersebut mencapai darjat mutawatir (terlalu ramai bersepakat mengenai cara pembacaannya sejak zaman Rasulullah s.a.w sehingga kini sehingga mustahil untuk mereka berkomplot untuk menipu mengenainya).

Semua ahli qiraat bersetuju bahawa diperbolehkan untuk membaca kesemua qiraat dalam satu tilawah dengan cara kita membaca setiap ayat beberapa kali di samping mengkhatamkan setiap cara bacaan. Ataupun kita kumpulkan kesemua qiraat tanpa mengulang ayat tersebut berulang kali, sebaliknya menghabiskan setiap qiraat terhadap setiap perkataan. Untuk memahami hal ini lebih lanjut kita bolehlah mendengar tilawah dari Syeikh Abdul Basit atau dari bacaan Syeikh Na’ina misalnya.

Pun begitu ahli qiraat mengatakan ketika tilawah tidak dibolehkan membaca satu ayat dalam sesuatu qiraat, kemudian membaca ayat yang berikutnya dalam qiraat yang lain kerana perkara ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pihak. Hal ini disepakati oleh semua sama ada pihak yang bermazhab atau selainnya. Jadi sekiranya kita tidak boleh mengambil qiraat dan membacanya bercampur-aduk dengan sesuka hati, bagaimana pula kita boleh mencampur-adukkan pendapat antara mazhab sesuka-hati?

Mengapa golongan yang tidak bermazhab dalam bidang fiqh bertaqlid dengan Imam Hafs dan Imam ‘Asim dalam bidang qiraat? Mengapa tidak mengatakan bahawa Imam ‘Asim tidak pernah memaksa sesiapun untuk bertaqlid dengan beliau? Mengapa soalan-soalan yang sering diutarakan dalam perbahasan fiqah langsung tidak pernah diutarakan dalam ilmu qiraat?

Sekiranya kita berpendapat perlu kita bertaqlid dengan Imam qiraat, maka tidak dapat tidak kita juga mesti bertaqlid dengan imam-imam mujtahidin.

credit to: Harakahdaily.net

P/S: bila baca artikel ini...teringat masa aku bertanyakan kepada seorang pilot yg berlagak alim....konon tak nak bertaqlid...aku tanya...enta baca quran ikut siapa?...dia jwp ...ikut hok ust dia ajar la...bengap jugak dia ni...camner boleh jadi pilot....bila aku sebut imam hafs je...terkebil2 biji mata...maknanya...dia baca quran bertaqlidkan ust dia semata2...aku pasti mmg dia ni tak berape reti nak baca quran sbb sebut afdol pun jadi afdal...geram aku nak suruh dia baca fatihah sket...tp disebbkan dia jahil ttg perkara ni...aku blah dulu lah...wasting my time ckp dgn org bodoh sombong ni tapi nak berlagak hebat...

PERSOALAN MAD WAL QASR (3)

MAD MUTTASIL MELIBATKAN HAMZAH KETIKA WAQAF

Kesimpulan yang diperjelaskan sebelum ini (bab mad Muttasil) adalah merujuk kepada pemanjangan mad muttasil ketika wasal dan waqaf. Ada pun ketika waqaf melibatkan huruf hamzah yang terletak di akhir kalimah, semua imam[1] menambah ikhtiyarnya kepada satu peringkat lagi iaitu enam harakat kerana berkumpulnya dua sebab[2] dalam satu tempat, seperti kalimah : السُّفَهَاءُ

Sepertimana kata Shaykh Ibrahim ‘Ali Shihatah al-Samanudi dalam matannya Lali´a al-bayan[3]:

وَزَادَ فِى كَالْمَاءِ سِتًّا إِنْ يَقِفْ...

Maksudnya: Dan ditambah (oleh semua qurra´) seperti kalimah al-Ma´ (kalimah yang ada hamzah di hujung) enam harakat ketika waqaf.

Di dalam kitab al-Nafahat al-´Ilahiyyah fi Syarh matn al-Shatibiyyah , karangan Muhammad ‘Abd Dayim Khamis mengatakan bahawa bagi imam yang ikhtiyarnya lima harakat, maka pada permasalahan ini ikhtiyarnya lima dan enam harakat. Ada pun imam yang ikhtiyarnya empat harakat, maka pada permasalahan ini ikhtiyarnya empat dan enam harakat[4].

Pemanjangan ini juga akan melibatkan rawm dan ishmam yang akan melahirkan wajah[5] yang lain bergantung kepada baris hamzah tersebut. Perkara ini akan diperbincangkan pada bab yang seterusnya.

Maka dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa pemanjangan bagi mad muttasil yang melibatkan huruf hamzah di akhir kalimah ketika waqaf bagi Tariq al-Shatibiyyah adalah empat dan enam harakat. Manakala bagi Tariq al-Jazariyyah jikalau memilih empat harakat, maka pemanjangannya bersamaan Tariq al-Shatibiyyah. Jikalau memilih lima harakat, maka pemanjangan adalah lima dan enam harakat dan tiada tambahan kadar harakat sekiranya memilih enam harakat.[1] Kecuali bagi imam yang ikhtiyÉrnya enam harakat

[2] Hamzah dan sukun ‘ÉriÌ berada di tempat yang sama.

[3] Ibid., h.97

[4] MuÍammad Abd DÉyim KhamÊs, (1996), Al-NafaÍÉt al-´Ilahiyyah fÊ SharÍ matn al-ShÉÏibiyyah, Kaherah: DÉr al-ManÉr, h. 249

[5] Iaitu alternatif bentuk bacaan yang lain