Tuesday, March 29, 2011

HALAQAH AL-QIRA’AT AL-SYUBRAWI


Bab Marhalah turunnya al-Qira'at..

(Kitab al-Qira’at al-Quraniyyah)

Adakah permulaan turunnya al-Ahruf dan al-Qira'at sekaligus bersama turunnya al-Qur'an ataupun lewat sedikit? disisi ulama ada 2 pendapat:


1) al-Quran beserta semua qira'atnya turun sekaligus daripada Allah swt kepada nabi Muhammad s.a.w.
2) al-Quran turun dgn satu qira'at dan kemudian diizinkan membaca dgn wajah-wajah qira'at yg lain.


Kedua-kedua pendapat berdalilkan nas daripada Abu Laith al-Samarqandi yg dinaqalkan oleh al-Zarkasyi (lihat Burhan, j. 1,mk 326)


Abu Laith berkata pula, jika setiap qira'at itu menambahkan lagi tafsiran makna kepada qira'at yg lain, maka kedua-dua wajah qira'at tersebut diturunkan sekaligus.Maka jadilah 2 wajah qira'at, contoh pada ayat 222 al-baqarah
حتى يطهرن


Dan jika ada 2 wajah qira'at tetapi makna yg sama seperti kalimah
البيوت ,dengan kasrah dan fathah huruf ba',sesungguhnya iainya turun dengan salah satu wajah dan diharuskan dibaca dgn wajah yg lain mengikut kesesuain qabilah arab.


Jika ditanya: jika betul ianya turun dgn salah satu wajah sahaja, wajah manakah yg turun itu?....maka jawabnya ialah wajah yang turun adalah daripada dialek Quraisy.

Ini adalah kerana Rasullullah s.a.w daripada puak Quraisy (al-Bukhari, Fadail al-Qur'an, bab: al-Qur'an bilisan quraisy wal Arab,no 4699.)

Bilakah bermulanya penurunan al-Qira'at ataupun bilakah dizinkan pembacaan al-Qira'at?


Ada 2 pendapat disisi ulama':


1) Ianya turun di Mekah sekaligus turunnya al-Quran berdalilkan terdapatnya khilaf wajah qira'at pada ayat makiyyah seperti juga pada ayat madaniyyah. Pendapat ini disokong oleh Muhammad Salim Muhaysin (lihat fi rihab al-Qur'an, j. 1, mk 233-234)


2) Ianya turun di Madinah selepas hijrah berdalilkan tiada keperluan dalam mewujudkan kelonggaran sebutan ketika di Mekah.Keperluan kepada kelonggaran sebutan amat diperlukan di Madinah disebabkan ramainya manusia yang memeluk Islam yang menimbulkan banyak perselisihan terhadap sebutan dan bahasa.


Maka pengarang kitab ini berkata tiada yg qat'i pada kedua-dua pendapat tadi, tetapi jikalau hendak ditarjihkan, maka pendapat pertama menjadi pilihan atas dasar:


1)Hadith-hadith berkaitan ahrufussab'ah secara terang-terang menjelaskan bahawa al-Qur'an itu turun dengan 7 huruf dan permulaan wahyu adalah di Mekah. Tidak ada dalil menunjukkan ada penurunan setengah wajah di Mekah dan setengah lain di Madinah.


2) Tidak ada keperluan kepada wajah qira'at di Mekah tidak memberi maksud wajah tersebut tidak diturunkan di Mekah. Ini adalah kerana tidak diarahkan kepada Rasullullah s.a.w kerana tiada keperluan untuk berbuat sedemikian ketika itu.


3) Sesetengah nas menjelaskan bahawa Rasullullah s.a.w mengetahui tentang ahruf sab'ah tetapi tidak membacanya sehinggalah datang arahan untuk berbuat demikian.

Bab marhalah penyebaran ilmu al-Qira'at,

(Kitab al-Qira’at al-Quraniyyah , mk 52)

Antaranya menjelaskan ruang lingkup proses pengajaran Rasullullah s.a.w, para sahabat dan seterusnya para-para tabi'en. Proses tersebut bolehlah dibahagikan kepada 4 bahagian:


1- Baginda s.a.w membaca kepada sahabat secara perseorangan atau pun secara berkelompok daripada al-Quran dengan huruf- hurufnya. Kemungkinan juga diajar sebahagian sahabat dengan satu huruf dan sebahagian yg lain dengan huruf yg lain. Mungkin juga diajar pada seorang sahabat dengan huruf yang banyak. Termasuklah juga pengajaran ini ditunjuk oleh Baginda s.a.w di dalam sembahyang dan juga majlis tazkirah yg berkaitan dengan pembacaan al-Quran yg mana ini juga menjadi antara cara-cara pengajaran ilmu qira'at di zaman Rasullullah s.a.w.

2-Para- para sahabat membaca sesama mereka sebagai menyahut seruan Rasullullah s.a.w: بلغوا عني ولو آية
Dan Rasullullah s.a.w sendiri telah menyatakan nama sahabat-sahabat tertentu untuk diambil bacaan daripada mereka, sepertimana sabda Baginda s.a.w:
خذوا القرآن من أربع: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب

3-Berkelana para-para sahabat ke pelusuk tanah Arab mengajar manusia al-Quran dan al-Qira'at sehingga orang yang pertama yg menjadi utusan dengan al-Qur'an sebelum Rasullullah s.a.w sampai ke Madinah ialah Mus'ab bin 'Umayr yang dipilih oleh Baginda s.a.w untuk "menyegarkan udara dikota Madinah". Beliau juga adalah orang pertama dipanggil dengan gelaran al-Muqri' ( Zad al-Ma'ad,Ibn al-Qayyum, j.3,mk47)

Antara para sahabat yang masyhur dgn al-Qur'an dan al-Qira'at:


-Uthman bin 'Affan
-'Ali bin abi Talib
-Ubay b Ka'ab
- Zaid b. Thabit
.- Ibn Mas'ud
- Abu Musa al-'Asy'ari


Perkembangan sebegini sebenarnya bertitik tolak daripada usaha Saidina Uthman r.a menghantar qari-qari daripada para-para qurra' yang masyhur beserta mushaf yang berkaitan ke beberapa tempat untuk dibaca al-Quran beserta qira'atnya kepada manusia bertepatan dengan mushaf yang dibawa. Ia juga dapat merealisasikan konsep sunnah ketika mempelajari al-Quran iaitu mesti bertalaqqi yang mana tidak boleh untuk mengambil bacaan al-Quran tanpa bertalaqqi ataupun musyafahah.

Maka Saidina 'Uthman r.a menghantar Abdullah bin al-Sa'ib al-Makhzumi ke Mekah, Abi Abd al-Rahman al-Sulamiy ke Kufah, 'Amir bin Abd Qais ke Basrah dan mengekalkan Zaid bin Thabit di Madinah.

4-Minat yg amat mendalam serta mengambil berat sekumpulan manusia dengan ilmu al-qira'at. Mereka bersungguh-sungguh mendalami ilmu ini sehingga menjadi imam serta menjadi tumpuan ditempat masing-masing, mereka yang dimaksudkan itu adalah:


1-Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' al-Madani (imam ke 8), dan Nafi' bin Abd al-Rahman (imam pertama) di Madinah.


2-Abdullah bin Kathir(imam ke 2) di Mekah.


3- 'Asim bin Abi al-Najud (imam ke 5), Hamzah bin Habib al-Zayyat (imam ke 6) dan Abu 'Ali al-Kisaei (imam ke 7) di Kufah


4- Abu 'Amru bin al-'Ala'(imam ke 3) dan Ya'qub bin Ishaq al-Hadrami (imam ke 8) di Basrah


5- Abdullah bin 'Amir (imam ke 4) di Syam


6- Khalaf bin Hisyam (imam ke 10) di Baghdad.

Marhalah penulisan/pembukuan ilmu Qira'at ,

(Kitab al-Qira’at al-Qur’aniyyah, mk 60)


Telah masyhur dalam kebanyakkan kitab bahawasanya orang yang pertama mengarang kitab ilmu Qira'at ialah Abu 'Ubayd al-Qasim bin Salam. Dan sepertimana ilmu usul , telah masyhur orang yang pertama menyusunnya ialah imam al-Syafi'e, tetapi sebenarnya sudah ada dari kalangan ulama' sebelum imam al-Syafi'e telah menyusun ilmu usul ini tetapi tidak disempurnakan, maka imam al-Syafi'e menambah kepada penyusunan tersebut dengan penambahan yang banyak serta mengeluarkan teori2 yang lebih lengkap

Begitu jugalah terjadi pada ilmu qira'at yang mana terdapat sekumpulan ulama' yang telah mengarang tentang ilmu qira'at sebelum Abu 'Ubayd. Dan kemungkinan disebabkan tiada pengkhususan ilmu qira'at dalam karangan mereka (yang mana mereka tidak mengkhususkan ilmu ini dalam satu kitab, mereka hanya menyebut tentang ilmu ini secara sampingan di dalam kitab-kitab ilmu yang lain) ataupun kemungkinan karangan-karangan mereka tidak sampai kepada kita dan hanya yg sampai adalah kitab Abu 'Ubayd sahaja. Hal demikian menjadikan masyhurnya Abu 'Ubayd daripada mereka yg lain waallahu a'lam.

Abd al-Hadi al-Fadli berpendapat bahawasanya sebelum 'Ubayd adalah Yahya bin Ya'mur dan yang demikian telah dinyatakan oleh Ibn 'Atiyyah dalam kitabnya (al-Muharar al-Wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz) bahawasanya diriwayatkan Abd al-Malik bin Marwan dalam usaha untuk menambah baikkan bentuk baris dan titik dalam mushaf telah mengarahkan al-Hajaj al-Thaqafi (gabenor Iraq pada masa itu) untuk memperelokkan pada bentuk baris dan titik serta menambahkan pembahgian juzu' pada mushaf. Lalu al-Hajaj mengarahkan al-Hassan dan Yahya b. Ya'mur untuk tugasan tersebut. Maka mengaranglah Yahya b. Ya'mur di bandar yang bernama Wasit kitab qira'at yang pada kitab itu tersebut khilaf-khilaf yang bertepatan dgn rasm al-Qur'an. Dan seterusnya menjadi rujukan beberapa tahun lamanya sehinggalah Ibn Mujahid melahirkan kitab karangannya

Ramai ulama' yg telah mengarang kitab qira'at antara zaman Yahya dan Ubayd, antaranya adalah:
-Abana bin Taghlab al-Kufi
-Abu 'Amru bin al-'Ala'(imam ketiga)
-Hamzah b. Habib al-Zayyat (imam keenam)
-Al-Kisaei (imam ketujuh)
-Ya'qub al-Hadrami (imam kelapan)
dan antara yang menjadi anak murid 'Ubayd adalah:
-Khalaf b Hisyam (imam kesepuluh)
-Muhammad Sa'dan al-Darir al-Kufi
-Ahmad Muhammad al-Bazzi al-Makki (perawi pertama Ibn kathir)
-Abu Hatim al-Sijistani
-Abu Ja'far Muhammad b Jarir al-Tobari

Maka berkekalanlah sebegitu sehinggalah datang Abu Bakar Ahmad b Musa b al-'Abbas b. Mujahid al-Tamimi al-Baghdadi yang dikenali sebagai Ibn Mujahid dengan karangan beliau yang masyhur iaitu Kitab al-Sab'ah fi al-Qira'at.. Kitab ini dianggap kitab yang paling unggul dalam sejarah ilmu qira'at. Ini adalah kerana:


-Ulama' sebelum Ibn Mujahid tidak mengkhususkan kepada bilangan tertentu, bahkan mereka mengumpulkan apa yang sampai kepada mereka sahaja samada banyak ataupun sedikit. Ada diantara mereka yang mengurangkan bilangan dan ada yang menambahkan bilangan tersebut. Hal ini demikian berlakulah perselisihan yg besar dalam karangan kitab mereka


-Adapun Ibn Mujahid memilih 7 imam antara jumhur qurra' yang ada. Mereka adalah yang lebih thabit disisi Ibn Mujahid dan mereka juga yang terbukti bersungguh-sungguh dalam menjaga ikhtiyar mereka. Tambahan lagi qira'at mereka bertepatan dengan makna ahruf al-sab'ah sepertimana yang telah warid di dalam hadith-hadith yang sohih.

Pemilihan Ibn Mujahid ini juga adalah berdasarkan respond daripada ulama' lain dan juga menimbulkan perbahasan dan perbalahan tetapi tidak dapat dinafikan bahawa usaha Ibn Mujahid ini adalah sangat besar dalam menjaga nas al-Qur’an serta mengasingkan riwayat-riwayat bacaan sehingga yang kekal daripadanya adalah yang sahih dan dibuang daripadanya yang syaz.

Wednesday, March 23, 2011

Mengapa Tidak Terus Mengambil Dari Al Quran Dan Sunnah?Oleh : Ustaz Nazrul Nasir

Tertarik dengan satu risalah yang saya terima daripada seorang rakan. Risalah tersebut menceritakan sebuah kisah berkenaan pertemuan seorang pemuda yang mengaku bahawa dia adalah pengikut ajaran Salaf dengan seorang Kiyai @ Tuan Guru di sebuah pesantren di Indonesia.

Apa yang menarik tentang kisah ini ialah bagaimana sikap seorang guru ketika memberi didikan kepada seorang yang datang menempelak dan mencemuhnya. Sabar, setia mendengar setiap yang diluahkan dan pelbagai sikap yang baik yang patut diteladani oleh para pendakwah sekarang daripada Kiyai tersebut. Inilah manhaj sebenar Ahlussunnah Wal Jamaah . Tidak melenting malah memberikan peluang kepada mereka untuk berbicara.
Sikap pemuda yang mengaku mengikut ajaran Salaf ini juga patut diteladani dalam satu aspek iaitu mendengar kembali apa yang diterangkan oleh Kiyai tersebut dan mengakui bahawa dirinya ada melakukan kesalahan. Berbeza dengan sikap pemuda-pemuda sekarang yang mengaku bahawa mereka adalah pengikut ajaran Salaf , yang langsung tidak mahu menerima pandangan orang lain malah menuduh bahawa para ulama sekarang banyak membawa Bid’ah dan sebagainya.

Benarlah kata para ulama :


Di sini saya akan mengolah semula cerita tersebut sebagai panduan kepada kita semua. Kisahnya begini :

Suatu hari, datang seorang pemuda ke sebuah Pesantren di Indonesia bertujuan untuk bertemu dengan Kiyai di Pesantren tersebut. Maka berlakulah dialog di antara pemuda dan Kiyai di ruang tamu rumah Kiyai itu.

Pak Kiyai : Silalah duduk anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?

Pemuda : Terima kasih Pak Kiyai. Nama saya Abdullah dan saya berasal dari Kampung Seberang.

Pak Kiyai : Jauh kamu bertandang ke sini, sudah tentu kamu punya hajat yang sangat besar. Apa hajatnya mana tahu mungkin saya boleh menolongmu?

Pemuda tersebut diam sebentar sambil menarik nafasnya dalam-dalam.

Pemuda : Begini Pak Kiyai, saya datang ke sini, bertujuan ingin berbincang beberapa permasalahan dengan Pak Kiyai. Pendeknya, permasalahan umat Islam sekarang. Saya ingin bertanya, mengapa Kiyai-Kiyai di kebanyakan pesantren di Indonesia, dan Tuan-Tuan Guru di Malaysia serta Pattani dan Asia umumnya sering kali mengajar murid-murid mereka dengan lebih suka mengambil kalam-kalam atau pandangan para ulama? Seringkali saya mendengar mereka akan menyebut : “ Kata al-Imam al-Syafiee, kata al-Imam Ibn Ato’illah al-Sakandari, Kata al-Imam Syaikhul Islam Zakaria al-Ansori dan lain-lain”

Mengapa tidak terus mengambil daripada al-Quran dan al-Sunnah ? Bukankah lebih enak kalau kita mendengar seseorang tersebut menyebutkan “ Firman Allah taala di dalam al-Quran, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu dan ini?”

Ulama-ulama itu juga punya kesalahan dan kekurangan. Maka mereka juga tidak lari daripada melakukan kesilapan. Maka sebaiknya kita mengambil terus daripada kalam al-Ma’sum iaitu al-Quran dan al-Sunnah.
Pak Kiyai mendengar segala hujah yang disampaikan oleh pemuda tersebut dengan penuh perhatian. Sedikitpun beliau tidak mencelah malah memberikan peluang bagi pemuda tersebut berbicara sepuas-puasnya. Sambil senyuman terukir di bibir Pak Kiyai, beliau bertanya kepada pemuda tersebut,

Pak Kiyai : Masih ada lagi apa yang ingin kamu persoalkan wahai Abdullah?

Pemuda : Setakat ini, itu sahaja yang ingin saya sampaikan Pak Kiyai.

Pak Kiyai : Sebelum berbicara lebih lanjut, eloknya kita minum dahulu ya. Tiga perkara yang sepatutnya disegerakan iaitu hidangan kepada tetamu , wanita yang dilamar oleh orang yang baik maka disegerakan perkahwinan mereka dan yang ketiga si mati maka perlu disegerakan urusan pengkebumiannya. Betul kan Abdullah?

Pemuda : Benar sekali Pak Kiyai .

Pak Kiyai lalu memanggil isterinya bagi menyediakan minuman pada mereka berdua. Maka beberapa detik selepas itu minuman pun sampai di hadapan mereka.

Pak Kiyai : Silakan minum Abdullah.

Sebaik dipelawa oleh Pak Kiyai, maka Abdullah pun terus mengambil bekas air tersebut lalu menuangkan perlahan-lahan ke dalam cawan yang tersedia.

Pak Kiyai terus bertanya : Abdullah, kenapa kamu tidak terus minum daripada bekasnya sahaja? Kenapa perlu dituang di dalam cawan?

Pemuda : Pak Kiyai, mana bisa saya minum terus daripada bekasnya. Bekasnya besar sekali. Maka saya tuang ke dalam cawan agar memudahkan saya meminumnya.

Pak Kiyai : Abdullah, itulah jawapan terhadap apa yang kamu persoalkan sebentar tadi. Mengapa kami tidak mengambil terus daripada al-Quran dan al-Sunnah? Ianya terlalu besar untuk kami terus minum daripadanya. Maka kami mengambil daripada apa yang telah dituang di dalam cawan para ulama. Maka ini memudahkan bagi kami untuk mengambil dan memanfaatkannya.

Benar kamu katakan bahawa mengapa tidak terus mengambil daripada al-Quran dan al-Sunnah. Cuma persoalan kembali ingin saya lontarkan kepada kamu. Adakah kamu ingin mengatakan bahawa al-Imam al-Syafie dan para ulama yang kamu sebutkan tadi mengambil hukum selain daripada al-Quran dan al-sunnah? Adakah mereka mengambil daripada kitab Talmud atau Bible?

Pemuda : Sudah tentu mereka juga mengambil daripada al-Quran dan al-Sunnah.

Pak Kiyai : Kalau begitu, maka sumber pengambilan kita juga adalah daripada al-Quran dan al-Sunnah cuma dengan kefahaman daripada para ulama.

Pak Kiyai : Satu lagi gambaran yang ingin saya terangkan kepada kamu. Saya dan kamu membaca al-Quran, al-Imam al-Syafie juga membaca al-Quran bukan?

Pemuda : Sudah tentu Pak Kiyai.

Pak Kiyai : Baik, Kalau kita membaca sudah tentu kita ada memahami ayat-ayat di dalam al-Quran tersebut bukan? Al-Imam al-Syafie juga memahami ayat yang kita bacakan. Maka persoalannya , pemahaman siapa yang ingin didahulukan? Pemahaman saya dan kamu atau pemahaman al-Imam al-Syafie terhadap ayat tersebut?

Pemuda : Sudah tentu pemahaman al-Imam al-Syafie kerana beliau lebih memahami bahasa berbanding orang zaman sekarang.

Pak Kiyai : Nah, sekarang saya rasa kamu sudah jelas bukan? Hakikatnya kita semua mengambil daripada sumber yang satu iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Tiada seorang pun yang mengambil selain daripada keduanya. Cuma bezanya, kita mengambil daripada pemahaman terhadap al-Quran dan al-Sunnah tersebut daripada siapa? Sudah tentu kita akan mengambil daripada orang yang lebih dalam ilmu dan penaakulannya. Ini kerana mereka lebih wara’ dan berjaga-jaga ketika mengeluarkan ilmu.

Kamu tahu Abdullah, al-Imam al-Syafie radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang ketikamana beliau sedang menaiki keldai , berapakah kaki keldai yang Imam tunggangi?

Maka al-Imam al-Syafie turun daripada keldai tersebut dan mengira kaki keldai tersebut. Selesai mengira kaki keldai berkenaan, barulah al-Imam menjawab : “ Kaki keldai yang aku tunggangi ada empat”. Orang yang bertanya tersebut merasa hairan lalu berkata “ Wahai Imam , bukankah kaki keldai itu sememangnya empat, mengapa engkau tidak terus menjawabnya?” al-Imam al-Syafiee menjawab : “ Aku bimbang, jika aku menjawabnya tanpa melihat terlebih dahulu, tiba-tiba Allah taala hilangkan salah satu daripada kakinya maka aku sudah dikira tidak amanah di dalam memberikan jawapan”

Cuba kamu perhatikan Abdullah, betapa wara’nya al-Imam al-Syafie ketika menjawab persoalan berkaitan dunia. Apatah lagi kalau berkaitan dengan agamanya?

Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang pemuda di dalam majlisnya di Madinah al-Munawwarah. Pemuda tersebut mengatakan bahawa dia datang daripada negeri yang jauhnya 6 bulan perjalanan daripada Madinah. Pemuda itu datang untuk bertanyakan satu masalah yang berlaku di tempatnya.
Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa “ Maaf, aku tidak pandai untuk menyelesaikannya”
Pemuda tersebut hairan dengan jawapan Imam Malik, dan dia bertanya : “ Bagaimana aku akan menjawab nanti bilamana ditanya oleh penduduk tempatku?”

Maka kata al-Imam Malik : “ Katakan kepada mereka bahawa Malik juga tidak mengetahui bagaimana untuk menyelesaikannya”

Allah.. Cuba kamu lihat Abdullah betapa amanahnya mereka dengan ilmu. Berbeza dengan manusia zaman sekarang yang baru setahun jagung di dalam ilmu sudah mendabik dada mengaku bahawa seolah-olah mereka mengetahui segalanya.

Pemuda : MasyaAllah, terima kasih Pak Kiyai atas penjelasan yang sangat memuaskan. Saya memohon maaf atas kekasaran dan keterlanjuran bicara saya .

Pak Kiyai : Sama-sama Abdullah. Semoga kamu akan menjadi seorang yang akan membawa panji agama kelak dengan ajaran yang benar InsyaAllah.