Tuesday, December 22, 2009

PERSOALAN MAD WAL QASR (3)

MAD MUTTASIL MELIBATKAN HAMZAH KETIKA WAQAF

Kesimpulan yang diperjelaskan sebelum ini (bab mad Muttasil) adalah merujuk kepada pemanjangan mad muttasil ketika wasal dan waqaf. Ada pun ketika waqaf melibatkan huruf hamzah yang terletak di akhir kalimah, semua imam[1] menambah ikhtiyarnya kepada satu peringkat lagi iaitu enam harakat kerana berkumpulnya dua sebab[2] dalam satu tempat, seperti kalimah : السُّفَهَاءُ

Sepertimana kata Shaykh Ibrahim ‘Ali Shihatah al-Samanudi dalam matannya Lali´a al-bayan[3]:

وَزَادَ فِى كَالْمَاءِ سِتًّا إِنْ يَقِفْ...

Maksudnya: Dan ditambah (oleh semua qurra´) seperti kalimah al-Ma´ (kalimah yang ada hamzah di hujung) enam harakat ketika waqaf.

Di dalam kitab al-Nafahat al-´Ilahiyyah fi Syarh matn al-Shatibiyyah , karangan Muhammad ‘Abd Dayim Khamis mengatakan bahawa bagi imam yang ikhtiyarnya lima harakat, maka pada permasalahan ini ikhtiyarnya lima dan enam harakat. Ada pun imam yang ikhtiyarnya empat harakat, maka pada permasalahan ini ikhtiyarnya empat dan enam harakat[4].

Pemanjangan ini juga akan melibatkan rawm dan ishmam yang akan melahirkan wajah[5] yang lain bergantung kepada baris hamzah tersebut. Perkara ini akan diperbincangkan pada bab yang seterusnya.

Maka dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa pemanjangan bagi mad muttasil yang melibatkan huruf hamzah di akhir kalimah ketika waqaf bagi Tariq al-Shatibiyyah adalah empat dan enam harakat. Manakala bagi Tariq al-Jazariyyah jikalau memilih empat harakat, maka pemanjangannya bersamaan Tariq al-Shatibiyyah. Jikalau memilih lima harakat, maka pemanjangan adalah lima dan enam harakat dan tiada tambahan kadar harakat sekiranya memilih enam harakat.[1] Kecuali bagi imam yang ikhtiyÉrnya enam harakat

[2] Hamzah dan sukun ‘ÉriÌ berada di tempat yang sama.

[3] Ibid., h.97

[4] MuÍammad Abd DÉyim KhamÊs, (1996), Al-NafaÍÉt al-´Ilahiyyah fÊ SharÍ matn al-ShÉÏibiyyah, Kaherah: DÉr al-ManÉr, h. 249

[5] Iaitu alternatif bentuk bacaan yang lain


No comments: