Saturday, January 23, 2010

RIWAYAT HAFS B. SULAYMAN AL-KUFI (6)

TURUQ ABU TAHIR :

Turuq ini disandarkan kepada ‘Abd al-Wahid b. Hasyim Abu Tahir al-Baghdadi al-Bazzar. Beliau seorang yang siqah serta pakar dalam bidang nahu di zamannya. Beliau juga mengambil bacaan secara sam’an wa ‘aradan dari Ahmad b. Sahl al-´Usynani. Beliau wafat pada dalam usia hampir 70 tahun pada Shawal tahun 409 hijrah. Turuq ini pada awalnya terpecah kepada empat turuq sebelum berkembang kepada enam belas turuq seperti berikut :

1) TARIQ AL-HAMMAMI (Abu al-Hassan al-Hammami, ‘Ali b. ‘Umar b. Hafs b. ‘Abdullah) : Terdapat sepuluh turuq yang berkembang daripada tariq ini dan penjelasannya seperti berikut :

i) Daripada kitab al-Tajrid. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Ibn al-Fiham daripada Abu al-Hussin Nasr al-Farisi daripada al-Hammami

ii) Daripada kitab al-Tajrid. Tariq ini berdasarkan bacaan Abi Ishaq Ibrahim b. ‘Isma’il al-Maliki daripada al-Hammami

iii) Daripada kitab al-Tajrid. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Abi ‘Ali al-Maliki daripada al-Hammami

iv) Daripada kitab al-Raudah. Tariq ni berdasarkan bacaan daripada Abi ‘Ali al-Maliki daripada al-Hammami

v) Daripada kitab al-Kamil. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada al-Huzali daripada Abi al-Fadli al-Razi daripada al-Hammami

vi) Daripada kitab al-Jami’. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada pengarang kitab ini iaitu Ibn al-Farisi daripada al-Hammami

vii) Daripada kitab al-Misbah. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Abi al-Kiram daripada Abi Muhammad Rizq Allah b. ‘Abd al-Wahhab al-Tamimi daripada al-Hammimi

viii) Daripada kitab al-Misbah. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Abu al-Kiram daripada al-Syarif Abi Nasr al-Habari daripada al-Hammami

ix) Daripada dua kitab al-Irsyad dan al-Kifayah al-Kubra. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada pengarang kedua kitab ini iaitu Abi al-‘Izz daripada al-Hassan b. al-Qasim daripada al-Hammami

x) Daripada kitab al-Tazkar. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Ibn Shita daripada al-Hammami

2) TARIQ AL-NAHRAWANI (Abu al-Farj al-Nahrawani al-Ma’afi b. Zakariya Tarrar): Terdapat dua turuq sahaja yang berkembang daripada tariq ini dan penjelasannya seperti berikut :

i) Daripada kitab al-Irsyad. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada pengarang kitab ini iaitu Abi al-‘Izz daripada Abu ‘Ali al-Wasiti daripada al-Nahrawani

ii) Daripada kitab al-Kifayah al-Kubra. Tariq ini juga berdasarkan bacaan daripada pengarang kitab ini iaitu Abi al-‘Izz daripada Abu ‘Ali al-Wasiti daripada al-Nahrawani

3) TARIQ ABU AL-‘ALAF (‘Ali b. Muhammad b. Yusof b. Ya’qub, Abi al-Hassan b. al-‘Alaf al-Baghdadi) : Terdapat satu turuq sahaja yang berkembang daripada tariq ini dan penjelasannya seperti berikut :

i) Daripada kitab al-Tazkar. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Ibn Shita daripada Abi al-‘Alaf

4) TARIQ AL-MASAHIFI (‘Ubayd Allah b. ‘Umar b. ‘Abbas, Abu al-Farj al-Masahifi al-Baghdadi): Terdapat satu turuq sahaja yang berkembang daripada tariq ini dan penjelasannya seperti berikut :

i) Daripada kitab al-Kifayah fi al-Qira’ah al-Sitt. Tariq ini berdasarkan bacaan daripada Sabt al-Khiyat daripada Abi Bakr Muhammad b. ‘Ali b. Muhammad al-Baghdadi daripada al-Masahifi.