Saturday, May 7, 2011

JAMA' IMAM SEPULUH (BAQARAH, 4)

Disebabkan ayat keempat ini terdapat mad al-munfasil padanya, adalah lebih elok difahami dahulu kaedah ikhtiyar[1] imam-imam terhadap mad al-Munfasil sekaligus mad al-Muttasil

Al-Syatibiyyah:

1. Munfasil:

- Qasr[2] : Ibn Kathir dan al-Susi secara qaulan wahidan dan Qalun serta al-Durri Abu ‘Amru secara khilaf.

- Tawassut: Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei secara qaulan wahidan serta Qalun serta al-Durri Abu ‘Amru secara khilaf.

- Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan.

2. Muttasil:

- Tawassut: Qalun, Ibn kathir, Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei secara qaulan wahidan.

- Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan.

Al-Durrah:

1. Munfasil:

- Qasr : Ibn Kathir ,al-Susi, Abu Ja’far dan Ya’qub[3] secara qaulan wahidan dan Qalun serta al-Durri Abu ‘Amru secara khilaf.

- Tawassut: Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei dan Khalaf al-‘Asyir secara qaulan wahidan serta Qalun serta al-Durri Abu ‘Amru secara khilaf.

- Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan.

2. Muttasil:

- Tawassut: Qalun, Ibn kathir, Abu ‘Amru, Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei, Abu Ja’far, Ya’qub dan Khalaf al-‘Asyir[4] secara qaulan wahidan.

- Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan.

Al-Toyyibah:

1. Munfasil:

- Qasr[5] : Ibn Kathir, Abu Ja’far secara qaulan wahidan dan Qalun, Asbahani, Abu ‘Amru, Hisyam, ‘Asim dan Ya’qub secara khilaf.

- Tawassut[6]: al-Kisaei dan Khalaf al-‘Asyir secara qaulan wahidan serta Qalun, Asbahani, Abu ‘Amru, Hisyam, Ibn Zakwan, ‘Asim dan Ya’qub secara khilaf.

- Mad atau Isyba[7]: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan serta Ibn Zakwan secara khilaf.

2. Muttasil:

- Tawassut: Qalun, Ibn kathir, Abu ‘Amru, Hisyam, ‘Asim, al-Kisaei, Abu Ja’far, Ya’qub dan Khalaf al-‘Asyir secara qaulan wahidan dan Ibn Zakwan secara khilaf.

- Mad atau Isyba’: Warsy dan Hamzah secara qaulan wahidan serta Ibn Zakwan secara khilaf.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Al-Syatibiyyah:

- Qalun baca secara qasr al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , hanya al-Durri Abu ‘Amru (wajah pertama) sahaja ikut.[8]

- Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ dan Ibn Kathir ikut.

- Qalun membaca pula secara tawassut al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , al-Durri Abu ‘Amru (wajah kedua), Ibn ‘Amir, ‘Asim dan al-Kisaei ikut .[9]

- Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ

- Hamzah baca secara mad al-munfasil dan saktah[10] pada kalimah وَبِالآخرَةِ

- Khallad (wajah kedua) pula ikut dengan meninggalkan saktah [11]pada kalimah وَبِالآخرَةِ

- Warsy baca tarqiq ra[12], naqal[13] dan tathlis al-Badal [14]pada kalimah وَبِالآخرَةِ dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Al-Susi baca qasr al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

Al-Durrah:

- Qalun baca secara qasr al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , al-Durri Abu ‘Amru (wajah pertama) dan Ya’qub ikut.[15]

- Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ dan Ibn Kathir ikut.

- Qalun membaca pula secara tawassut al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , al-Durri Abu ‘Amru (wajah kedua), Ibn ‘Amir, ‘Asim, al-Kisaei dan Khalaf al-‘Asyir ikut .[16]

- Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ

- Hamzah baca secara mad al-munfasil dan saktah pada kalimah وَبِالآخرَةِ

- Khallad (wajah kedua) pula ikut dengan meninggalkan saktah pada kalimah وَبِالآخرَةِ

- Warsy baca tarqiq ra’, naqal dan tathlis al-Badal pada kalimah وَبِالآخرَةِ dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Al-Susi baca qasr al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Abu Ja’far baca silah mim al-Jama’, qasr al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

Al-Toyyibah

- Qalun baca secara qasr al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , Abu ‘Amru, Hisyam, ‘Asim dan Ya’qub (kesemuanya wajah pertama) ikut.[17]

- Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ dan Ibn Kathir ikut.

- Qalun membaca pula secara tawassut al-munfasil dan sukun mim al-jama’ secara khilaf pada kalimah هُمْ , Abu ‘Amru (wajah ketiga), Hisyam (wajah kedua), Ibn Zakwan (wajah kedua) ‘Asim (wajah kedua), al-Kisaei, Ya’qub (wajah kedua) dan Khalaf al-‘Asyir ikut .[18]

- Qalun membaca pula silah mim al-jama’ pada kalimah هُمْ

- Ibn Zakwan (wajah pertama) membaca dengan mad al-munfasil, khallad ikut[19] (wajah kedua)

- Hamzah baca secara mad al-munfasil dan saktah pada mad al-Munfasil [20]dan kalimah وَبِالآخرَةِ [21]

- Asbahani baca qasr al-munfasil beserta naqal [22]pada kalimah وَبِالآخرَةِ dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ ,

- Asbahani baca tawassut al-munfasil beserta naqal pada kalimah وَبِالآخرَةِ dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Al-Azraq baca tarqiq ra’[23], naqal dan tathlis al-Badal [24]pada kalimah وَبِالآخرَةِ dan ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Abu ‘Amru (wajah kedua) baca qasr al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Abu ‘Amru (wajah keempat) baca tawassut al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ

- Abu Ja’far baca silah mim al-Jama’, qasr al-munfasil beserta ibdal hamzah pada kalimah يُؤْمِنُونَ[1] Ikhtiyar ini hanya melibatkan kaedah dua martabat sahaja bagi pengertian mad, iaitu tawassut dan isyba’. Secara hakikatnya ada beberapa martabat yang dinaqalkan daripada imam-imam. Demi untuk menjimatkan masa, adalah lebih baik digunakan 2 martabat ini sahaja. Untuk lebih jelas dalam memahami kesemua martabat sila lihat al-Dani, al-Taysir fi al-Qira’at al-Sab’ (1996), mk 35. Lihat juga Felza Zulhibri b. Abd Hamid (2010),Riwayat Hafs bin Sulayman al-Kufi: Kajian Perbandingan antara Tariq al-Shatibiyyah dengan Tariq al-Jazariyyah. Disertasi, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, mk 81.

[2] Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Mad wa al-Qasr, mk 14):

فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا

[3] Kata Ibn al-Jazari (al-Durrah, al-Mad wa al-Qasr, mk 17):

وما انفصل اقصرن ألا حز

[4] Kata Ibn al-Jazari (al-Durrah, al-Mad wa al-Qasr, mk 17):

ومدهم وسط

[5] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr,bab al-Mad wa al-Qasr, mk 42):

وقصر منفصل بن لي حما عن خلفهم داع ثمل

[6] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr,bab al-Mad wa al-Qasr, mk 42):

وعن باقي الملا وسط

[7] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr,bab al-Mad wa al-Qasr, mk 42):

إن حرف مد قبل همز طولا جد فد ومز خلفا

[8] Maka yang tidak mengikut bacaan Qalun yang pertama ini adalah Warsy, Ibn Kathir, al-Durri Abu ‘Amru (wajah kedua), al-Susi, Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah dan al-Kisaei.

[9] Maka baki imam yang tidak membaca lagi setakat bacaan Qalun yang ketiga ini adalah Warsy, al-Susi dan Hamzah

[10] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Naql Harakat al-Hamz ila al-Sakin Qablaha, mk 19):

وعنده روى خلف فى الوصل سكتا مقللا

[11] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Naql Harakat al-Hamz ila al-Sakin Qablaha, mk 19):

وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشئ وشيا لم يزيد

[12] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Mazahibhim fi al-Ra’at, mk 28):

ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا

[13] Kata al-Syatibi (Hirz, bab Naql Harakat al-Hamz ila al-Sakin Qablaha, mk 19):

وحرك لورش كل ساكن اخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا

[14] Bermula dengan qasr kemudian tawassut dan akhirnya mad. Kata al-Syatibi (Hirz, bab al-Mad wa al-Qasr, mk 14):

وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم

[15] Maka yang tidak mengikut bacaan Qalun yang pertama ini adalah Warsy, Ibn Kathir, al-Durri Abu ‘Amru (wajah kedua), al-Susi, Ibn ‘Amir, ‘Asim, Hamzah dan al-Kisaei, Abu Ja’far dan Khalaf al-‘Asyir

[16] Maka baki imam yang tidak membaca lagi setakat bacaan Qalun yang ketiga ini adalah Warsy, al-Susi, Hamzah dan Abu Ja’far.

[17] Maka yang tidak mengikut bacaan Qalun yang pertama ini adalah Warsy (Asbahani dan al-Azraq), Ibn Kathir, Abu ‘Amru (wajah kedua,ketiga dan keempat), al-Susi, Hisyam (wajah kedua),Ibn Zakwan, ‘Asim (wajah kedua), Hamzah dan al-Kisaei, Abu Ja’far, Ya’qub (wajah kedua) dan Khalaf al-‘Asyir

[18] Maka baki imam yang tidak membaca lagi setakat bacaan Qalun yang ketiga ini adalah Warsy (Asbahani dan al-Azraq), Abu ‘Amru (wajah kedua dan keempat), Ibn Zakwan (wajah pertama), Hamzah dan Abu Ja’far.

[19] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Sakt ‘ala al-Sakini Qabla al-Hamzi wa Ghayrihi, mk 47):

أو ليس عن خلاد السكت اطرد

[20] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Sakt ‘ala al-Sakini Qabla al-Hamzi wa Ghayrihi, mk 47):

وقيل بعد مد

[21] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Sakt ‘ala al-Sakini Qabla al-Hamzi wa Ghayrihi, mk 47):

والسكت عن حمزة في شئ وأل

[22] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab Naql Harakat al-Hamzah ila al-Sakin Qablaha, mk 47):

وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش

[23] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab Mazahibhim fi al-Ra’at, mk 54):

والراء عن سكون ياء رقق أو كسرة من كلمة للأزرق

[24] Kata Ibn al-Jazari (Tayyibah al-Nashr, bab al-Mad wa al-Qasr, mk 42):

وأزرق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسط