Tuesday, December 22, 2009

PERSOALAN MAD WAL QASR (4)

MAD MUTTASIL MELIBATKAN RAWM DAN ISHMAM KETIKA WAQAF

Di dalam ilmu al-Qira´at terdapat permasalahan yang memerlukan sepenuhnya metode talaqqi dan musyafahah bersama guru[1] agar bentuk bacaan tersebut tidak terkeluar daripada apa yang telah ditetapkan oleh para qurra´. Ini adalah kerana menjadi suatu kesukaran untuk menterjemahkan sesuatu bunyi kepada pemahaman teori melalui penulisan.

Jikalau diterjemahkan juga sesuatu bunyi itu melalui penulisan, kemungkinan kefahaman seseorang itu tidak kesampaian dan mungkin juga tidak memberi apa-apa kefahaman langsung. Justeru metode talaqqi dan musyafahah ini adalah elemen yang amat penting dalam memastikan kesahihan sesuatu bacaan al-Qur’an.

Antara permasalahan tersebut adalah melibatkan wajah rawm dan ishmam. Rawm bermaksud melemahkan suara baris huruf terakhir ketika memberhentikan bacaan. Maksud “melemahkan suara baris huruf” ialah dibunyikan sebahagian sahaja barisnya dan hanya orang yang berdekatan sahaja yang dapat mendengar suara huruf tersebut.[2] Manakala ishmam pula adalah memuncungkan kedua bibir selepas memberhentikan huruf yang terlibat tanpa mengeluarkan sebarang bunyi.[3]

Penulis hanya akan membentangkan perkara yang tidak disepakati sahaja oleh dua Tariq yang terlibat kerana dengan ini ianya akan mewujudkan perbezaan antara kedua Tariq. Antara penglibatan rawm dan ishmam dalam pembacaan al-Qur´an adalah ketika memberhentikan bacaan (waqaf). Asal memberhentikan bacaan adalah dengan cara mematikan baris huruf yang terakhir ataupun di panggil sakin mahd [4] sepertimana kata imam al-Shatibi [5]:

وَاْلإِسْكاَنُ أَصْلُ اْلوَقْفِ....

Maksudnya: Dan al-Iskan (mematikan baris huruf) adalah asal kaedah waqaf.

Disokong oleh Ibn al-Jazari dengan katanya[6] :

وَالْلأََ صْلُ فِى اْلوَقْفِ السُّكُونُ....

Maksudnya: Asal pada hal waqaf adalah al-Sukun (mematikan baris huruf)

Terdapat juga wajah alternatif yang diharuskan oleh para qurra´ iaitu rawm dan ishmam. Tetapi kedua-dua wajah ini hanya melibatkan baris dammah dan kasrah sahaja sepertimana kata imam al-Shatibi : [7]

وَفِعْلُهُمَا فِى الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ اْلكَسْرِ وَاْلجَرِّ وُصِّلاَ

Maksudnya : Penggunaan kedua-duanya (rawm dan ishmam) adalah warid pada dammah dan raf’i dan rawm ketika kasrah dan majrur.

Ibn al-Jazari pula menambah melalui katanya[8]:

وَلَهُمْ فِى الرَّفْعِ وَالضَّمِّ أشْمِمَنَّهُ وَرُمْ وَامْنَعْهُمَا فِى النَّصْبِ وَاْلفَتْحِ بَلَى فِى اْلجَرِّ وَاْلكَسْرِ يُرَامُ مُسْجَلاَ

Maksudnya: Dan mereka (qurra´) ishmam dan rawm pada raf’i dan dammah, dan dilarang kedua-duanya ketika nasab dan fath dan rawm pada majrur dan kasrah.

Dengan ini dapatlah difahami bahawa wajah rawm melibatkan baris kasrah dan dammah, manakala wajah ishmam pula hanya melibatkan baris dammah sahaja. Adapun baris fathah tidak menerima kedua-dua wajah tersebut. Merujuk kepada komentar imam al-Shatibi dan Ibn al-Jazari mengenai hal rawm dan isymam, maka dengan jelas dapat difahami bahawa kedua-dua Tariq yang menjadi kajian penulis bersepakat tentang penglibatan kedua-dua wajah ini ketika waqaf. Adapun perbezaan itu timbul apabila ianya melibatkan sesuatu pemanjangan mad yang mempunyai perbezaan tersendiri mengikut persepsi kedua-dua Tariq.[9]

Pemanjangan mad yang dimaksudkan adalah merujuk kepada mad muttasil yang ada huruf hamzah di hujung kalimah ketika waqaf. Penglibatan rawm dan ishmam juga bergantung kepada baris hamzah tersebut. Maka disini disimpulkan bahawa bagi kalimah yang hamzah berbaris fathah seperti : (الأَسْمَاءَ) mengikut Tariq al-Shatibiyyah ada dua wajah sahaja iaitu empat dan enam harakat secara sakin mahd. Manakala Tariq al-Jazariyyah pula mempunyai tiga wajah iaitu empat, lima dan enam harakat juga secara sakin mahd. [10]

Bagi kalimah yang hamzah berbaris kasrah seperti : (السَّمَاءِ)mengikut Tariq al-Shatibiyyah ada tiga wajah sahaja iaitu empat dan enam harakat secara sakin mahd dan ditambah dengan empat harakat beserta rawm. Manakala Tariq al-Jazariyyah pula mempunyai lima wajah iaitu empat, lima dan enam harakat secara sakin mahd. Dan di tambah dengan empat dan lima harakat beserta rawm. [11]

Bagi kalimah yang hamzah berbaris dammah seperti : (السُّفَهَاءُ)mengikut Tariq al-Shatibiyyah ada lima wajah sahaja iaitu empat dan enam harakat secara sakin mahd, ditambah dengan empat dan enam harakat beserta ishmam dan empat harakat beserta rawm. Manakala Tariq al-Jazariyyah pula mempunyai lapan wajah iaitu empat, lima dan enam harakat secara sakin mahd. Kemudian ditambah dengan empat, lima dan enam harakat berserta ishmam dan empat dan lima harakat beserta rawm. [12][1] Guru tersebut mestilah berkeupayaan menterjemahkan kaedah rawm dan ishmÉm ini dengan bentuk yang telah disepakati oleh para qurra´.

[2] ‘Abd AllÉh b. Abd al-Mu´min b. al-WajÊh al-WÉÎiÏÊ, (1998), al-Kanz fÊ al-QirÉ´Ét al-‘Ashr, (tahqiq: Hana´ al-×imÎÊ), Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 99.

[3] Ibid.

[4] Cara yang kebiasaan digunakan oleh pembaca al-Qur’an dalam memberhentikan bacaan.

[5] al-ShÉÏibÊ, (1996), op. cit., h. 30.

[6] al-JazarÊ , (1994), op. cit., h.56

[7] al-ShÉÏibÊ, (1996), op. cit.

[8] al-JazarÊ , (1994), op. cit.

[9] Sepertimana yang telah diperjelaskan di awal bab mad muttaÎil.

[10] MuÍammad Abd DÉyim KhamÊs, (1996), op. cit., h. 249-250

[11] Ibid.

[12] Ibid.


No comments: